Vad är viktigt att tänka på vid en generationsväxling?

John och Runa-Linn började egentligen för flera år sedan fundera på att ta över gården, så beslutet mognade sakta fram. John poängterar att det viktigaste då man påbörjar generationsväxlingsprocessen, är att diskutera med familjen. Då man gör en generationsväxling, så köper man gården och fortsätter med verksamheten. Man bör ta i beaktande att man även köper de andra syskonens barndomshem. Alla måste vara med på samma noter så det inte blir gräl i framtiden.

På Tallbacka Trädgård i Bromarv, Raseborg har ett ungt par slutfört generationsväxlingsprocessen i januari i 2017. John och Runa-Linn Silander tog över gården efter Katarina och Göran Karlsson. Katarina och Göran startade verksamheten år 1986, och odlade i början eterneller och gjorde binderiarbeten av det de odlade. Efter hand prövade de på annat och gick över till att odla mera majs, men för ca 15 år sedan beslöt de att satsa på tomatodlingen och utöka den. Deras specialitet var ett stort urval av olika sorter, som plockades mogna och såldes direkt till konsumenten. Konceptet visade sig vara framgångsrikt, och tomaterna gick bra åt. Katarina och Göran började med en självbetjäningskiosk som de fyllde på efter hand, och kiosken är populär bland både sommargäster och lokala invånare. Sortimentet i kiosken utökades med andra producenters varor, som bakverk, mathantverk och andra odlares varor som t.ex. potatis.

På bilden syns en del av självbetjäningsstånden som Runa-Linn nyss fyllt på. Under helgerna fylls de ibland på flera gånger under en dag. (Bild R-L Silander)

Generationsväxlingen består av långt planeringsarbete
För att kunna ansöka om stöd för företagsstarten måste Runa-Linn och John ha en utbildning inom branschen, så för ett år sedan avlade båda Grundexamen inom lantbruksbranschen, d.v.s. de gick Lant 20 utbildningen vid Brusaby i Kimito. Kursen var 20 studieveckor inom lantbruksnäringen. Hälften av Lant 20 utbildningen var om lantbruk, och andra hälften handlade om ekonomi och marknadsföring. Tallbacka gård är egentligen ett lantbruk med spannmålsproduktion i mindre skala, men med koncentration på växthusodlingen.

Viktigt med affärsplan
Ett annat villkor för startstödet är att verksamheten är i gång fem år, nämner Runa-Linn. Efter Lant 20 utbildningen tog John och Runa-Linn kontakt med en rådgivare vid SLC, rådgivaren gav dem en lång lista över alla papper som skulle fyllas i. Efter det tog de kontakt med banken, men konstaterade efteråt, att det var något de kunde ha gjort redan i ett tidigare skede. Affärsplanen de skrivit under studierna i Lant 20, kunde de ganska långt använda och arbeta vidare på. Affärsplanen behövs för att kunna söka statsstödslån från banken.

Generationsväxlingen har föregåtts av mycket pappersarbete och kontakt med flera instanser. En av orsakerna till att Runa-Linn och John valde att göra generationsväxlingen 2017, var att Runa-Linns föräldrar då kan få avträdelsepension. Avträdelsestödet går att söka till slutet av år 2018. Avsikten med avträdelsepensionen har varit att ge förtidspension åt lantbrukarna och uppmuntra yngre att ta över gården.

Råd till andra?
Då jag frågar Runa-Linn och John vad det lönar sig att tänka på när man genomför en generationsväxling, nämner de att det viktigaste är att tala med syskonen, och att en bra affärsplan kommer man långt med. Det är även bra att prata med alla och fråga om hjälp. Det är bra att ha någon att diskutera med som har gjort det förr. Runa-Linn konstaterade att hela processen från det att de började fundera och diskutera tills allt var klart, tog två år, och att man måste ge det tid.

Båda rekommenderar generationsväxlingsinfo-tillfällen som ordnas av SLC. På det informationstillfälle som de själva besökte, var SLC, NTM-centralen och banken samtidigt, och gav information och delade ut broschyrer. Runa-Linn och John besökte tillfället för att se vilka möjligheter de hade. Startstöden och olika villkor gicks även igenom under Lant 20 utbildningen. Man måste även komma ihåg, att gården man tar över är någon annans livsverk. Och inte göra stora förändringar med en gång, sade John.

Framtidsplaner
Företagarparet räknar med att det första året går ut på att komma in i allting som har med verksamheten att göra. Några förändringar har de inte i planerna för tillfället, utan de tänker fortsätta som nu. Runa -Linn sade att det småskaliga har fungerat bra och så har även närförsäljningen. Tallbacka trädgård säljer sina produkter i två Reko-ringar, den ena i Ekenäs och den andra i Karis. Det skulle inte löna sig med endast en Reko-ring, men då det är två som de åker till samma dag, så får de bilen full och lönsamhet i försäljningen. John skulle vara intresserad av ett flisverk för att effektivera värmen som används i växthusen.

Tallbacka trädgård har 35 tomatsorter, ända från minsta druvtomaten till riktigt stora bifftomater. (Bild A. Söderholm-Emas)

Föräldrarna nöjda med generationsväxlingen
Då jag frågar Runa-Linns föräldrar om deras tankar gällande generationsväxlingen, säger Göran att han är glad att han kan vara till nytta. När han och Katarina började med verksamheten fanns det inte så mycket färdiga lösningar för odlingsverksamheten som idag. Man åkte mycket och tittade på hur andra löst olika problem som kunde komma emot i odlingen. Många svetsade och grejade eget. All teknik och alla material som är tillgängliga har ändrat. Idag är det också lättare att få tag på information.

Långsamt varva ner
Göran och Katarina hjälper även gärna till på gården, då Runa-Linn och John även blev föräldrar omkring tidpunkten för generationsväxlingen. Göran tycker en generationsväxling är bra, jämfört med en pensionering från t.ex. ett kontorsjobb. Nu kan han gå sakta ner i varv och ändå ha en rytm i livet, och göra så mycket han hinner och ids. Ett vanligt arbete tar oftare slut helt då du är pensionerad. Katarina och Göran sade att de själva hade tänkt att de sakta får avveckla verksamheten, men då de fick veta att det fanns intresse för att ta över, blev de självklart glada. Men det var inte något de förväntade sig av sina barn. Det finns utvecklingsmöjligheter för Tallbacka trädgård, som även är en service på landsbygden.

Fakta
Tallbacka trädgård: producerar huvudsakligen tomater. Specialiteten är ett stort urval med ca 35 sorter.
Försäljning: Mest direktförsäljning, även via REKO, till bybutiken samt driver en självbetjäningskiosk.

Startstöd för unga jordbrukare
Info på Mavis hemsida>>

Avträdelsestöd
Systemet med avträdelsestöd i kraft till utgången av 2018
Info på Mavis hemsida>>

Artikeln går att läsa i sin helhet i Trädgårdsnytt nr. 8/2017. Tidskriften utges av Svenska Trädgårdsförbundet.

Text: Annika Söderholm-Emas

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ