Leader-grupperna vädjar till beslutsfattarna: Det behövs ett större stöd för den lokala utvecklingsverksamheten på landsbygden under nästa period!

Finlands 55 Leader-grupper vädjar för att Finland i sin CAP27-strategi skulle avsätta 10 % av den nationella andelen ur landsbygdsfonden för Leader-verksamhet. Finland har alltid bibehållit sin nationella finansiering för Leader-verksamhet på miniminivån som förutsätts enligt EU-förordningar, alltså 5 %. Många andra EU-länder, har nationellt understött Leader-verksamheten med högre stödprocent för att säkerställa kontinuiteten i en effektiv Leader-verksamhet.

Leader-grupperna beviljar finansiering för företags- och föreningsprojekt. Leader-verksamheten utvecklar den finländska landsbygdens livskraft på grundval av verkliga behov. Leader-grupperna aktiverar, inspirerar, informerar, utbildar samt hjälper de som genomför projekt genom att ge dem gratis rådgivning. Leader-grupperna förverkligar även egna projekt och fungerar därmed som betydande regionala utvecklare på gräsrotsnivå.

I Finland har Leader-verksamhetsmodellen implementerats framgångsrikt redan i 25 års tid. Under årens lopp har man fått goda erfarenheter av verksamheten samt mycket beröm från fältet. Med Leader-stöd har man bland annat renoverat byagårdar, anskaffat hobbyutrustning för barn och ungdomar, gett stöd för tjänster till äldre, hjälpt företag att investera och därmed skapa nya arbetsplatser samt skapat infrastruktur för exempelvis turism.

Under åren 2014–2020 har Leader-grupperna i Finland haft tillgång till 300 miljoner euro offentliga medel för landsbygdsutveckling. Av denna summa har landsbygdsfondens andel varit 42 %, alltså 126 miljoner euro. Resten av finansieringen kommer från staten (38 %) och från kommunerna (20 %).

I Nyland verkar fyra Leader-grupper och under åren 2014–2020 kanaliserades sammanlagt cirka 14 miljoner euro till Nyland via dessa gruppers finansieringsramar:

  • Eteläisen Maaseudun Osaajat 2,3 milj. euro
  • Pomoväst 3,8 milj. euro
  • SILMU 5,0 milj. euro
  • Ykkösakseli 2,9 milj. euro

Europeiska unionens landsbygdsfonds andel (42 %) av hela potten i Nyland har alltså varit cirka 6 miljoner euro.

De nyländska Leader-grupperna har under de sju senaste åren finansierat nästan 350 projekt som utvecklar landsbygden och inom dessa har man utfört sammanlagt cirka 85 000 timmar talkoarbete. Leader-stöd riktas direkt till gräsrotsnivån för gedigna, lokala utvecklingsbehov. Det är alltså fråga om ett verkligt nedifrån och upp-utvecklingsverktyg.

Stöd som beviljas till exempelvis lokala företag, föreningar, kommuner och läroanstalter fås mångfalt tillbaka i form av välbefinnande och ökad livskraft. I och med den globala pandemin genomlever landsbygden för närvarande en ny era av möjligheter, då det är viktigt att fortsätta utveckla landsbygden och ge mångsidigt stöd till människor som bor på landsbygden.

Under kommande programperiod kommer Finland att få mer EU-finansiering än tidigare för jordbruket och landsbygdens utveckling, så det är motiverat att också öka medlen för Leader-verksamheten. Den nya CAP-perioden innebär även nya uppgifter för Leader-grupperna, såsom Smarta byar, småskaligt jordbruk och återhämtning från corona-pandemin.

Finlands 55 Leader-grupper vädjar för att Finland i sin nationella CAP27-strategi skulle avsätta 10 % av den nationella andelen ur landsbygdsfonden för Leader-verksamhet så att Leader-grupperna också i fortsättningen kan fungera som ett stöd för utvecklingen i hela Finland.

Även Landsbygdspolitiska rådet har tagit ställning för att man inför en finansieringsandel på 10 %.

Leader-grupperna i Nyland

Leader Eteläisen maaseudun osaajat EMO/Mellan-Nyland: Esko Pietari, tel 050-573 2972,
EMO rf hemsida här »
Leader Pomoväst/Västnyland: Gunilla Wasström, tel 044-721 3920, Pomovästs hemsida här »
Leader SILMU/ Östnyland: Saija Kommers tel 041-442 6602, Silmu rf hemsida här »
Leader Ykkösakseli/Högfors, Lojo, Vichtis: Maarit Teuri, tel 0400-982 236, Ykkösakseli hemsidan här »

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ