Landskapet behöver mer mera djur och betesmarker

Betesmarker är viktiga för att bevara mångfalden av arter i naturen.  Att ha betesdjur är också ett ekonomiskt lönsamt komplement till andra grenar inom jordbruket. Nu ska det bli lättare för markägare som vill erbjuda beten och djurägare som behöver beten att hitta varandra.

Mainiot maisemat är ett projekt som söker nya sätt att vårda landskapet. Projektet är tudelat, dels handlar det om möjligheterna att använda landskapet med sina nationellt värdefulla områden för turism och kultur, dels att för hela Nylands del hitta nya lösningar och modeller för vård av landskapet.
Betande djur kunde användas mycket mer för att vårda landskapet tycker projektledare Auli Hirvonen.
– Vi har haft en workshop om betesmarker för nötboskap och kommer att ha en om fårbeten nästa vår. Där och i andra sammanhang har det kommit fram att djurägarna behöver mera marker för sina djur. Samtidigt så finns det områden som kunde skötas genom att låta djur beta där i stället för att man röjer mekaniskt, men markägare känner inte till möjligheterna.

Webbplats förnyas
Det finns också markägare som gärna skulle ta emot betesdjur, men inte vill skaffa egna.  Djurägare och markägare hittar inte alltid varandra. Under vintern kommer nättjänsten laidunpankki.fi att förnyas så att de här två grupperna får lättare att nå varandra. För dem som vill göra avtal om beten finns det många olika alternativ, vem som bygger stängsel och ser till djuren avtalas alltid från fall till fall.   Ersättningen markägaren får varierar beroende på hur mycket arbete hen är beredd att göra.
Laidunpankki.fi har funnits i några år men har inte fungerat som det var tänkt. Många av de områden som bjuds ut är små, bara några hektar eller mindre. Djurägare med nötboskap behöver områden på minst 10 ha för att det ska löna sig att lägga upp stängsel. Mindre områden kan lämpa sig för några får. Vem som helst kan lägga in en annons på laidunpankki och själv meddela i vilken grad man är beredd att engagera sig.
– Avtalsbeten är ett bra sätt att ta hand om landskapet och det lönar sig att söka miljöstöd så länge det finns pengar. Det möjligt att göra det ännu 2017, men sen vet man inte hur länge det finns pengar kvar, säger Auli Hirvonen.

Stränder i fokus
I år ordnar Mainiot maisemat  ett tiotal olika träffar och workshops runt om i Nyland där man tar upp olika sätt att vårda landskapet. En workshop handlade om bekämpningen av invasiva arter så som vresros, jättebalsamin och blomsterlupin. Den riktade sig främst till personer i organisationer och kommuner som jobbar med det här problemet.
– Vi ska försöka hitta gemensamma modeller för hur man jobbar mot dessa arter, säger projektledare Auli Hirvonen. Nu jobbar många med de här problemen på sitt eget område, men det hjälper inte om det finns andra områden där man har en annan linje. Jättebalsamin till exempel växer längs åar och vattendrag och frön sprids längs vattendraget. Då borde man ha en gemensam strategi för hela vattendraget för att det ska ha effekt.
Ett annat tema för flera träffar kommer att vara stränder och hur man håller dem öppna.

Sponsorer för landskapsvård  

I projektet ska man också undersöka om det är möjligt att hitta sponsorer som vill betala för att vårda  landskapet. Det kan gälla områden som ligger invid företagets egna marker och som man är beredd att betala för skötseln av.
– Det kan också finnas områden som är viktiga för kulturarvet och det kan finns företag som är beredda att betala för att de sköts. Det kan vara en del av företagets profilering eller det kan vara ett företag som via sina produkter vill synas i de här sammanhangen. Om det finns många intresserade företag är tanken att samla dem i en sponsorbank.
Under sommaren kommer Auli Hirvonen att ordna ett tiotal föreläsningar och utfärder som alla har fokus på landskapet, hur det har förändrats under det självständiga Finlands tid,  men också landskapets betydelse för mat och sinnen.  I juni ordnades en välbesökt vandring i Högfors där man gick längs åsen och ån och samtidigt berättade lokala guider om platsens historia.
Mer uppgifter om projektets aktiviteter finns på https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/mainiot-maisemat-6932

Mainiot Maisemat

Stödtyp: Utvecklingsprojekt
Underåtgärd: Samarbete. Utveckling av näringarna
Sökande: Pro Agria Etelä-Suomi
Syfte: I projektet utreds kulturlandskapets specialbehov i Nyland. Kulturlandskapets värde ligger i att det är levande och bebott med mångsidig natur, ett vårdat landskap med traditionell bebyggelse. Kulturlandskapet erbjuder möjligheter som inte har utnyttjats målmedvetet när man skapat produkter för turism och välmående på landsbygden. Utredningsprojektet koncentrerar sig på regionalt och branschinriktat arbete. I utredningen söker man områden som är värdefulla, vars invånare och företagare är motiverade att utnyttja områdets möjligheter för att bredda sitt eget utbud av tjänster. Förståelse för landskapets värden motiverar också att vårda detsamma. Målgrupp är landsbygdens och de små kommunernas företagare, lantbrukare, markägare, föreningar, kommuner och konsumenter i Nyland.
Projektets budget: drygt 80 000 euro.
Projekttid: Till slutet av 2017

 

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ