Landsbygdsprogrammet

Utvecklingen av landsbygden finansieras ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden). Landsbygdsfondens medel beviljas i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (landsbygdsprogrammet). Landsbygdsprogrammets mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Nyttan med landsbygdsprogrammet riktas till jordbrukare, landsbygdsföretag och landsbygdens invånare samt hela landsbygdsmiljön.

I Nyland genomförs programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland i enlighet med den egna regionala genomförandeplanen samt Leader-gruppernas lokala strategier. I den regionala planen och de lokala strategierna tar man ställning till vilka utvecklingsåtgärder för landsbygden som man vill satsa speciellt på i regionen.

Huvudmålen i Nylands regionala utvecklingsplan är:

  • Ett framgångsrikt näringsliv
  • En energieffektiv landsbygd och ren miljö
  • En välmående landsbygdsbefolkning

Den regionala utvecklingsplanen för Nylands landsbygd som tagits fram i ett omfattande samarbete finns här.

De lokala Leader-gruppernas utvecklingsstrategier är

Programperioden 20142020 har förlängts med en övergångsperiod 20212022 och den nya programperioden 20232027 startar i början av 2023.

Råd om hur man kan utnyttja programmets finansiering ges i praktiken av samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna, som beviljar finansiering i enlighet med sina egna utvecklingsbetoningar. Stöden utbetalas via Livsmedelsverket.

Projekt- och företagsstöd söks hos NTM-centralen i Nyland eller hos den lokala Leader-gruppen. I Nyland finansierar Leader-grupperna lokala och mindre företags- och utvecklingsprojekt på landsbygden, medan NTM-centralen huvudsakligen finansierar mer omfattande utvecklingsprojekt som främjar hela regionen eller t.ex. en bransch på ett bredare sätt eller större företagsstödsprojekt på landsbygden.

CAP27

Den gemensamma jordbrukspolitiken förnyas och förberedelserna inför programperioden 2023–2027 är i fulll gång. Den nationella CAP-planen beskriver målen i jordbruks- och landsbygdspolitiken och åtgärderna för att uppnå dem.

I reformen av politiken framhävs speciellt dämpningen av klimatförändringar och anpassningen till den, djurens välfärd och introduktionen av nya jordbrukare i branschen. Upprätthållandet av odlarnas inkomstnivå, utvecklingen av landsbygden och utvecklingen av riskhanteringen är andra tyngdpunkter i reformen.

Enligt utvecklingsplanen för Nylands landsbygd 2023−2027 är tyngdpunkterna i utvecklingen av Nylands landsbygd:

  • lönsam och hållbar primärproduktion
  • livfulla och livskraftiga byar
  • intelligent och utvecklande näringsverksamhet
  • rena vattendrag och mångsidig natur och
  • aktiv klimataktör

För varje tyngdpunkt har man fastställt mål och prioriserade sätt att nå dem samt gett exempel på åtgärder.

Åtgärderna i Nyland överensstämmer med de genomskärande temana i CAP-planen. Den klart viktigaste åtgärden i alla mål för regionen är samarbete och nätverksbyggande. Andra genomskärande teman är aktörernas kunskaper, främjande av digitalisering och innovationer samt åtgärder som främjar miljö- och klimatmålen.

Jord- och skogsbruksministeriet har lämnat in den nationella CAP-planen till Europeiska kommissionen för behandling. De praktiska åtgärderna förväntas börja 2023, då även verkställandet av utvecklingsplanen för Nylands landsbygd 2023–2027 börjar.

Leader-grupperna bereder som bäst sina egna lokala utvecklingsstrategier för programperioden 2023–2027.

Länkar: