Landsbygdsfondens återhämtningsmedel

Aihe Yleinen @sv

Ansökan om landsbygdsfondens återhämtningsmedel öppnas inom kort – det lönar sig att planera projekten nu!

I vårt land utdelas sammanlagt 207,5 miljoner euro i återhämtningsmedel ur EU:s landsbygdsfond, varav 26 miljoner anvisas landsbygdsföretag. Stödansökan öppnas inom kort. Nu lönar det sig för
företag med koppling till gårdar samt för mikro- och småföretag på landsbygden att börja förbereda projekt med koppling till ibruktagande av förnybar energi eller effektivare eller energisnålare teknik
samt digitalisering eller ägarbyten. Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt.
Följande uppgifter är förhandsuppgifter om återhämtningsmedlen och villkoren för dessa, så ändringar är möjliga.

Investeringsobjekt och villkor
Återhämtningsmedlen riktas till mikro- och småföretag på landsbygden, företag med koppling till gårdar samt till företag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel (mikro- och små företag).
Stöd kan beviljas bland annat för följande immateriella och materiella investeringar:

Aurinkopaneeleilla tuotetaan energiaa bromarvilaisella puutarhalla. Kuva Ammi Malkamäki

• En ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på
annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best Available Technology).
• Ökning av digitaliseringen i företagsverksamheten.
• Byte av energiform till förnybar energi. Ökad användning av förnybar energi (t.ex. solpaneler
och luftvärmepumpar). Produktion av förnybar energi för företagets eget bruk (företagets
lokaler).
• Förbättring av energi- och materialeffektiviteten samt minskning av svinnet (materiella och
immateriella investeringar som förbättrar företagets resurseffektivitet).
• Förnyande av befintliga anläggningar som producerar förnybar energi.

Stöd kan sökas antingen av nystartade eller redan verksamma företag vars investeringar genomförs i ett stödberättigande landsbygdsområde (SYKE:s definition). Stöd beviljas alltså inte
företag i stadsområden och inte heller för anskaffning av begagnade maskiner eller anordningar. Om företaget verkar på samma tomt som en bostadsbyggnad är det möjligt att få stöd.
Stödvillkoren i fråga möjliggör också energiinvesteringar i företag med koppling till gårdar där företagsverksamheten bedrivs i samband med jordbruket och under samma FO-nummer.

Stödnivån för investeringar i mikro- och småföretag som bedriver affärsverksamhet utanför jordbruket samt företag med koppling till gårdar är 30 procent. De godtagbara kostnaderna ska
uppgå till minst 10 000 euro och på investeringarna tillämpas den allmänna de minimisförordningen. Stödnivån för investeringar i mikro- och småföretag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel
samt flerbranschgårdar är 35 procent. De godtagbara kostnaderna ska uppgå till minst 10 000 euro. Stödets maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter). För övriga slutprodukter (NonAnnex I) beviljas stöd enligt de minimis -villkor. Investeringsstödnivån för nya anläggningar eller produktionsenheter som producerar biogas är 50 procent. De godtagbara kostnaderna uppgår till minst 10 000 euro. De godtagbara totala
kostnaderna är högst 2 miljoner euro. Anläggningens totala effekt får vara högst 2 MW.

Ägarbyten
Nystartade mikro- och småföretag som sysselsätter andra och är verksamma på glesbygden och kärnlandsbygden (SYKE:s klassificering) kan ansöka om återhämtningsmedel för att skaffa
väglednings-, rådgivnings- och experttjänster i anslutning till beredningen av ägarbytet. Stödnivån för ägarbyten är högst 10 000 euro per byte. Det minsta stöd som beviljas är 2 000 euro.
Ansökan om återhämtningsmedel och val av projekt som ska finansieras Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central. Ansökningstiden kommer att
meddelas senare. NTM-centralen poängsätter de ansökningar som inkommit enligt urvalskriterierna och väljer ut de projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna för finansiering. Vid valet av projekt fästs särskild
uppmärksamhet vid hur färdigt projektet är att genomföra samt vid den sökandes förmåga att inleda genomförandet så snart som möjligt efter valet. Återhämtningspengarna för projekt som
finansieras ska användas under de tre år som följer efter det år då de binds. Mer information

Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland
• Siina Viskari, siina.viskari(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 178
• Tony Lassas, tony.lassas(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 115