Miljöavtal

Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet
Områden som är lämpliga för avtalet är vårdbiotoper, naturbeten samt kantzoner mellan åker och skog, åker och väg eller åker och vattendrag med stor biologisk mångfald eller stort landskapsvärde samt skogsholmar på åkrar. Avtalsområdena är alltid områden utanför åkern. Avtalet kan ingås av en aktiv jordbrukare eller en förening.

Avtal om skötsel av våtmark
Avtalet kan sökas för en sådan areal som upptas av en våtmark, ett översvämningsområde eller en fåra som återställts i naturenligt skick som är föremål för skötselåtgärder samt för kantområden som är tillräckliga med hänsyn till skötseln. Avtalet kan ingås av en aktiv jordbrukare, en förening eller en vattenrättslig sammanslutning.

Avtal om uppfödning av lantraser
Ersättning kan erhållas för lantraser som gården har i sin besittning. Djuren ska vara renrasiga och användas för fortplantning av rasen. Ansökan görs på blankett 218
Några nya avtal ingås inte tills vidare, utan gällande avtal förlängs på årlig ansökan tills avtal öppnas med helt nya ansökningsvillkor.

Länkar: