Förpackningsmaterial – vad lönar det sig att välja för att göra förpackningen miljövänligare?

Förpackningen är en viktig del av produkten, den skall vara ändamålsenlig för varan, öka hållbarheten och skydda varan. Förpackningen behöver även skydda vid frakt och vara tilltalande för kunden. Miljöaspekter och energieffektivitet är även en allt viktigare aspekt vid val av förpackningsmaterial. Om allt detta och lite mer fick seminariedeltagarna veta under Bioförpackningsseminariet den 21 mars under FM i Mathantverk. Seminariet anordnades av projektet Bioekonomi i Västnyland II vid Yrkeshögskolan Novias Campus Raseborg. Då deltagarna kom från flera nordiska länder hölls seminariet på engelska.

Pöyry packaging Valley är ett nätverk bestående av 40 företag. Företagen inom nätverket utgör ett fysiskt och virtuellt nätverk vars uppgift är att stöda Finlands förpackningsindustri. Ett av nätverkets delmål är att förbättra samarbetet och kunskapsöverföringen inom forskningen och mellan företag.

Karina Purunen från Pöyry Management Consulting förklarade att om man granskar förpackningen objektivt behöver man se på om den väcker uppmärksamhet vid lagring i butikshyllan, vilka som är förpackningens styrkor och svagheter och hur den motsvarar konsumentens behov och önskemål. Ser man på de olika stegen i forskning och utveckling så tas där fram hur dessa saker kan undersökas och värderas.

Bild: Katja Tähjä/ Kustens mat
Hanna Koivulas tips till småproducenter är att de behöver känna sin egen produkt och hur den beter sig i olika förhållanden. Hur kunden förvarar produkten spelar även in.

Hanna Koivula som är lektor och forskare vid Helsingfors Universitet lyfte fram det stora matsvinnet vi har idag då hela 25 % av maten går till spillo. Förpackningen har många viktiga funktioner, förutom att skydda och bevara maten bidrar förpackningen med information samt medverkar även vid marknadsföringen av varan.

I dagens läge är det svårt att ersätta alla förpackningsplaster, men tack vare medvetenheten om plasternas skadlighet går utvecklingen av alternativa förpackningsmaterial framåt. Medvetenheten om problemet har även påverkat återvinningen positivt och minskat användningen av plaster.

Det viktiga är att utgå från livsmedlets egenskaper och hur dessa kan bevaras bäst i hela produktionskedjan. Energisvinnet på grund av att produkten behöver kastas är mycket större än energin som behövts för att tillverka förpackningsmaterialet. Som exempel kan nämnas att 15,8 MJ behövs för att producera ett kg bröd, medan 1,4 MJ går åt till att producera förpackningsmaterialet till den mängden bröd.

För att hitta den rätta förpackningen för sin produkt behöver producenten känna till  hur produkten reagerar på olika faktorer – hur ljus, fuktighet och syre samt  temperatur påverkar och vilka påfrestningar produkten utsätts för under t.ex. frakten. Viktigt är även att känna till processerna för hur mat far illa och blir oätlig.

Bild: Annika Söderholm-Emas
Jospak ställde under Bioförpackningsseminariet ut sina återvinningsbara förpackningar som innehåller mindre plast än motsvarande vanliga förpackningar.

Markus Joutsela är lektor vid utbildningsprogrammet för visuell kommunikation vid Aalto universitetet, hans expertisområde är förpackningsplanering och design. Joutsela uppmanar finska producenter att fästa större uppmärksamhet vid hur de förpackar livsmedlen. I bästa fall kan en smart planerad förpackning ersätta annan marknadsföring.

Joutsela konstaterar att många kanske inte greppar i hur viktig position förpackningen är då konsumenten bildar sin uppfattning om produkten. Förutom hur produkten tillverkats, pris och användarvänlighet, inverkar även känslor på köpbeslutet.

För producenten är det viktigt att känna sina konkurrenter, och fundera hur den egna produkten skiljer sig från konkurrenternas. Försäljningsargument kan t.ex. vara mindre mängd tillsatt socker, att produkten är närproducerad eller en fin smak. Vad försäljningsargumentet än är behöver det berättas om det på förpackningen.

Diskussionen om förpackningar kan ibland bli livlig. Någon kritiserar förpackningarna och tycker att de ger upphov till avfall, åsikter finns även att alla förpackningar borde avskaffas medan någon kan påminna om att förpackningar även kan vara  mycket viktiga.

 

Bioekonomi i Västnyland II
Period: 14.08.2017 – 31.10.2019

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader,

Projektägare: YH Novia

Text: Annika Söderholm-Emas

 

 

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ