Bromarv skärgårdshamn – ett resultat av flera finansiärer och lokalt samarbete

Röda byggnader på båda sidor om ett torg. I bakgrunden vatten
Bromarv skärgårdshamn har efter utbyggnaden en mångsidigare service för båtgäster och besökare.

Evenemangen i Bromarv skärgårdshamn var väl besökta redan före tillbyggnaden. De få båtplatserna ville inte räcka till för folk som ville besöka torget och butiken, och de få parkeringsplatserna för bilar ledde i sin tur till förargliga felparkeringar under lokala evenemang. Hamnen hade ett behov av att växa och anpassas för evenemangen som ordnades.

Planering i första skedet

Bromarv byaråd ansökte om Leaderfinansiering via Pomoväst för att kunna planera hamnprojektet. Mårten Johansson anställdes som projektchef för att så att säga ro projektet i hamn. Han har tidigare bland annat varit stadsdirektör i Ekenäs. Han har lett processen att slå ihop Karis, Ekenäs och Pojo till Raseborg, och sedan fortsatt som stadsdirektör i Raseborg.

-I början var det Bromarv byaråd och Sparbanksstiftelsen som lokalt var med om finansieringen. Våren 2016 var planerna klara, de innefattade bland annat ändring av märkägoförhållanden.  Här ingick till exempel markbyten med församlingen i Bromarv, markbyten mellan 26 vattenägare och Raseborgs stad. Det var Raseborgs stad som ägde tomterna som det byttes till, berättar Johansson.

Finansiering av hamnprojektet

Då det gällde finansiering räknade de att i projektet behövdes samlas ihop en miljon euro i pengar förutom Raseborgsstadens andel. Finansieringen söktes från olika källor, varav Raseborgs stad var en av de största finansiärerna. Raseborgs stad bidrog med ungefär hälften och resten som saknades ansöktes från olika privata fonder och EU-projekt. Raseborgs stad erhöll Leader-finansiering för projektet och senare även bidrag från Central Baltic 2014–2020-programmet.

Gästhamnens flytbryggor och servicebyggnaden i hamnen finansierades med programmets SEASTOP-projekt.

Röda strandbodar vid ett torg, i förgrunden en uteservering och blommor
Strandbodarna används under sommartorget som är tre gånger per vecka.

Stålpontonskajen och muddringen av hamnbassängen förverkligades med Leader-finansiering. Efter tillbyggnaden finns det sammanlagt 70 båtplatser i hamnen.

Många timmar frivilligt arbete

-Det har satts in otaliga frivilliga arbetstimmar i projektet och lokala företagare har ställt upp med material, maskiner, grävmaskiner, traktorer och arbete.  Det är en av de största lokala satsningar som gjorts på hamnar och det är en stark enighet inom befolkningen att det är en bra sak, säger Johansson.

De frivilliga arbetstimmarna uppgår till sammanlagt 3000 timmar. Johansson berättar att då de slutfört projektet har de använt 1,8 miljoner euro, varav stadens andel var 750 000 euro. Förutom Leader-finansiering har bland annat von Julins stiftelse och Sparbanksstiftelsen här i Bromarv bidragit med betydande belopp under åren.

Några av de saker som gjordes i hamnen var att försäljningsstugorna i hamnen renoverades, en Seapoint bränslestation med betalautomat, en septiktank och ett nytt servicehus med WC, duschar och tvättstuga byggdes i hamnen. Nu finns också en lekpark, sandstrand och utegym.

Strandbistro Bromarv Ab

Från och med våren 2020 tog Mårten Johansson över verksamheten i hamnen med sitt nygrundade företag Strandbistro

Bord och bänkar i uteservering med hav i bakgrunden. Blommor i förgrunden.
Sommartorget och uteserveringen har en fin havsutsikt.

Bromarv Ab. Hamnrestaurangen med de vackra vyerna över sjön har varit välbesökt.

-Det är tredje säsongen verksamheten varit igång i hamnen, och vi har dubblat våra besöksmängder jämfört med tidigare år, förklarar Johansson.

Hamnen samarbetar med Seastophamnarna och hamnarna i Dalsbruk och Koillisväylä (Förby, Kalkholmen, Mathildedal och Villa Wolax).

-Hamnen är annars välskyddad, men hårda nordvästliga vindar kommer rakt in i sundet och kan orsaka svall, så kanske en vågbrytare är något som kunde satsas på i framtiden, säger Johansson.

Fakta landsbygdsprogrammets finansiering vid hamnen:

Första skedet:
Projekt: Alla bitar på plats
Sökandes namn: Bromarv byaråd
Totalfinansiering: 58 260 €
Stödform: Utvecklingsprojekt

Till vänster i bilden en träkonstruktion på två ben med stöttor på varje ben. 10 stora klaffar som kan vändas horisontellt eller vertikalt för kommunikation..
Bromarv byaråd har under våren låtit bygga en optisk telegraf i hamnen. Den är en kopia av tornen som användes under 1700- och 1800-talet. På tornet finns sammanlagt tio luckor som kan ställas i liggande eller upprätt läge och på så vis kan med de tio luckorna skapas 1024 olika sifferkombinationer. För avläsningen finns ett häfte, och huvudsakligen skickas positiva nyheter från signaltornet.

Åtgärd: Service på landsbygden och utveckling av byar
Underåtgärd: Utredningar och planer
Projekttid: 01.01.2016-30.06.2018
Syftet: Projektets mål är att skapa en handlings- och finansieringsplan för att förverkliga den godkända planen för en helhetsutveckling av Bromarv skärgårdshamn.

 

Andra skedet:
Projekt: Utbyggnad av Bromarv skärgårdshamn
Sökandes namn: Raseborgs stad
Totalfinansiering: 260 000 €
Stödform: Utvecklingsprojekt
Åtgärd: Service på landsbygden och utveckling av byar
Underåtgärd: Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur
Projekttid: 01.05.2017-31.12.2018
Syftet: Projektet omfattar muddring av småbåtshamnen i Bromarv till 2,6 m djup samt byggande av 84 m kaj ny kaj som ger plats för bryggor, bränslestation för båtar och bilar samt utrymmen för fiskhantering och parkering.

Artikelbild: Mårten Johansson fungerade som projektchef för planeringsprojektet och själva utbyggnaden av Bromarv skärgårdshamn. Från våren 2020 är han även hamnchef och ansvarar för verksamheten genom sitt företag Strandbistro Bromarv Ab.

Text och bilder: Annika Söderholm-Emas

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ