Ansökningsperioderna fortsätter för alla stödformer

Aktuellt om landsbygdsfinansieringen i Nylands NTM-central
Ansökningsperioderna fortsätter för alla stödformer utan avbrott

Mellan programperioderna införs en övergångsperiod för att trygga fortsatt finansiering utan ansökningsförbud, som ofta har funnits mellan programperioderna. Detta gäller projekt- och företagsstöd för landsbygden samt investeringsstöd för gårdar och startbidrag för unga jordbrukare.

År 2021 och även 2022 går alltså enligt nuvarande stödformer och villkor, endast urvalsperioderna kan variera och behandlings- och genomförandetiderna kan bli stramare. Närmare information ges ut efterhand när besluten bekräftas.

Undantagsvis har det fattats beslut om ansökningsperioderna innan anslagen för övergångsperioden är klar. Regionerna har ännu inte informerats om hur stora övergångsbefogenheter som gäller 2021 och 2022.

Läs mer om ansökninsperioderna 2021 via länken här »

Landsbygdsprogrammets företagsfinansiering

Företagsfinansiering från landsbygdsprogrammet kan ansökas som normalt. Nya finansieringsbeslut görs och utbetalningar handläggs hela tiden. Företagsstödet är avsett för investeringar i landsbygdsföretag, grundande av företag och utvecklingsprojekt för företagsgrupper.

Nästa urvalsperiod avslutas den 15 februari 2021. Ansökningar som lämnas in till NTM-centralen efter den 31 oktober 2020 kan få sitt stödbeslut först i april, eller så snart det finns pengar att dela ut vid NTM-centralen igen. Under övergångsperioden 20212022 behandlas företagsgruppsprojekt (även projekt som genomförs enbart i Nyland) i ansökningsperioderna för projektstöd. Det lönar sig att fråga sin egen Leader-grupp om hanteringen av Leader-gruppernas företagsstöd.

Gårdsinvesteringar och startbidrag till unga jordbrukare

Även finansiering till gårdar fortsätter normalt och ansökningsperioderna förblir oförändrade även nästa år. Preciseringar kommer eventuellt till stödobjekten. Livsmedelsverket beslutar om ansökningarna och villkoren för gårdarnas strukturstöd. I behandlingen strävar man efter att övergå helt till elektronisk ärendehantering – ansökan görs alltså i Hyrrä.

Kontaktuppgifter:

Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 091 (företagsstöd, gårdsprojekt)
Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 115 (företagsstöd, gårdsprojekt)
Siina Viskari, siina.viskari@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 178 (företagsstöd, företagsgruppsprojekt)
Markku Kuusinen, markku.kuusinen@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 087 (bygganvisningar och -föreskrifter)

Landsbygdsprogrammets finansiering för utvecklingsprojekt

Man kan också ansöka om projektstöd som normalt. Utvecklingsprojekt kan vara allmännyttiga utvecklings- eller investeringsprojekt (t.ex. bredband), utbildnings- eller informationsförmedlingsprojekt, utvecklingsprojekt för näringar eller företagsgruppsprojekt. Det lönar sig att fråga sin egen Leader-grupp om behandlingen av Leader-gruppernas projektstöd.

Följande ansökan om projektstöd från NTM-centralen i Nyland upphör den 22 januari 2021. Återstående pengar för 20142020 kan användas för detta, om de ännu inte har använts någonstans – annars väntar de ansökningar som valts ut för finansieringen på ”nya” pengar i april. Finansieringen som delas ut är inte känd på förhand. Ansökan fortsätter dock utan avbrott och vi uppmuntrar aktörerna att nu ansöka om finansiering även för utvecklingsprojekt. I synnerhet åtgärder som främjar återhämtningen efter coronaviruset är önskvärda, men alla mål och åtgärder i det nuvarande programmet gäller under den kommande övergångsperioden.

Kontaktuppgifter:

Juha Mäkinen, juha-k.makinen@ely-keskus.fi, tfn. 0295 021 110

Handläggning av utbetalningsansökningar

NTM-centralen i Nyland behandlar ansökningar om utbetalning i den ordning de inkommit. Det lönar sig att göra utbetalningsansökan via HYRRÄ-systemet. Om ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor går handläggningen snabbare. Anvisningar och blanketter för ansökan om utbetalning finns via länken nedan: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maaseuturahoituksen-maksatus

Ärenden som gäller utbetalning ska i första hand riktas till adressen maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Problem med genomförandet av en investering? – Kontakta NTM-centralen

Företag som fått finansieringsstöd ska kontakta NTM-centralen om det verkar som om investeringen upphör, investeringen inte framskrider som planerat eller om tidtabellen för genomförandet av investeringen ändras.

NTM-centralen kan också bevilja en investering eller ett projekt förlängning enligt gällande bestämmelse på grund av det rådande undantagsläget. Sökanden ska lämna in en vederbörlig ansökan om förlängd tid innan den gällande tiden för genomförande har löpt ut.

Temporärt stöd till företag och primärproduktion på landsbygden (coronastöd)

Gårdarna har kunnat ansöka om krisstöd för en kassakris som beror på coronapandemin sedan sommaren och enligt nuvarande uppgifter kan man ansöka om stöd ända fram till den 31 december 2020. Företagsverksamhet som stöds är utöver primärproduktionen all annan företagsverksamhet som bedrivs från gården – villkoret är att verksamheten bedrivs under samma FO-nummer som jordbruket. Ett villkor för stödet är också att de ekonomiska problemen måste bero på corona, att företagsverksamheten ska vara lönsam och att företaget sammanlagt ska ha en löpande kostnad på minst 6 250 euro som inte kan dras tillbaka utan som ska betalas oberoende av problemen.

Företagarens kalkylerade löner eller utestående inkomster räcker inte som grund för stödet.

Kontaktuppgifter:

Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 115

Prenumererar du redan på nyhetsbrevet från Nylands landsbygdsprogram? Om inte, går det smidigt via den här länken »!

 

TYKKÄSITKÖ - JAA SISÄLTÖ